Državne, občinske ceste

2022

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Izgradnja regionalne kolesarske povezave Kamnik- Mengeš- Trzin- Ljubljana
 • Obnova vozišča R2-414/1349 Kamnik-Ločica od km 11.200 do 13.000 in 14.400 do 17.350
 • Ureditev kolesarskih poti v občini Kočevje
 • Modernizacija ceste R3-641/1369 Ljubljanica- Ljubljana (Dolgi most) BRIŠE od km 0,730 do km 2,556
 • Odsek R2-448/1510 Šentjur-Novo mesto in odsek G2-105/0256 Novo mesto- Metlika (označba z zvočnim in vibracijskim učinkom)
 • Odsek G2-106/0262 Rašica- Žlebič (označba z zvočnim in vibracijskim učinkom)
 • Postavitev dodatnih elementov za usmerjanje in opozarjanje motoristov na DC G1-11, odsek 1062 Koper-Dragonja (km 1,5-250 do km 13,5+150m)
 • Ojačitev vozišča na cesti G1-8, odsek 0213 Šentvid-obvoznica (Celovška cesta) od km 0,600 do 2,900 in od 3,036 do 5,100
 • Kolesarska povezava Domžale (R2-447/0294 Domžale-Trzin, med Depalo vasjo in Rojsko cesto)
 • Urbano-arhitekturna ureditev na cesti R3-615/5740, Volčja Draga - Gornji Miren, v območju osnovne šole
 • Urbana ureditev na R2-447/0292 Lukovica-Želodnik, v območju osnovne šole
 • Obnova nadvoza VA0229 na Podutiški cesti, nad HC H3 odsek 0090/0690 LJ Celovška-Ljubljana Koseze
 • Navezovalna cesta Ljubečna-AC priključek Celje vzhod
 • Arhitekturno-urbana ureditev OŠ Lavrica
 • Primorski Krak; Mala počivališča Dars, Studenec sever in jug
 • Sanacija vozišča na R3-658, odsek 1433 Stari trg-Brezovica od km 0.400 do km 1.750 (pri Kočevju)
 • Ureditev RC R2-407/1144 Gorenja vas-Ljubljanica od km 8+500 do 10+060 (Lučine)

 

2021

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Daljinska kolesarska pot Sava- Krka BIKE- izvedba označitve kolesarskih povezav Ljubljana- Obrežje
 • Sanacija poškodovane vozne površine na cesti R1-215, odsek 1162 Trebnje-Mokronog med km 5,962 in km 6,190 skozi naselje Mirna
 • Izvedba ukrepov za izboljšanje prometne varnosti v območju križišča R2-409 in R3-914 »Ravbarkomanda«
 • Ukrepi za umirjanje prometa za izboljšanje prometne varnosti otrok- šolarjev na DC R3-681/4006 v območju OŠ Primoža Trubarja v Laškem
 • Izgradnja hodnika za pešce in krožnega križišča na Logatec- priključek Logatec
 • Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R1-212, odsek 1119 Bloška Polica-Sodražica od km 11.600 do km 12.700
 • Obnova voziščne konstrukcije na delih odsekov HC H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0088 in 0688 LJ (Tomačevo-Dunajska) in 0186 priključku LJ Črnuče (rondo Tomačevo)
 • Krožišče cest R1 201/0202, R1 201/0203 in R1 206/1027 v naselju Kranjska Gora
 • Arhitekturno-urbana ureditev na območju O.Š. Stranje, na DC R1-225/1083 Kamnik- Stahovica, v km 3.300
 • Prometna in komunalna infrastruktura vzporedne gradnje s kohezijskim projektom (Polje, Utik, Bukovica)
 • Razširitev krožnega križišča DC G2-105/1511 in odseka 0257 ter R3-651 odsek 0399 (pri tabletki) za uvozni in izvozni zavijalni pas
 • Rekonstrukcija križišča Poljane v Gorenji vasi
 • Semaforizacija križišča Struževo na DC R2-412/1454 Polica – KR (Kidričeva) v km 1,500
 • ...

2020

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Ureditev kolesarske infrastrukture Ptujska cesta, Maribor
 • Izvedba označitve kolesarske povezave D1 Laško- Zidani Most
 • Izgradnja GC Želodnik-Mengeš-Vodice, odsek obvoznica Mengeš 1. faza
 • Ureditev kolesarskih in peš površin na območju Vodnikove ceste, Ljubljana
 • Kolesarska in peš površina na Taborski cesti v Grosupljem
 • Izgradnja kolesarske infrastrukture v Kranju
 • Preplastitev vozišča, RC R1-211, odsek 0212 Jeprca-LJ Šentvid, od km 7,860 do km 8,760
 • Rekonstrukcija krožišča Golf na DC R1-209/1088 Lesce-Bled v km 1+500
 • Rekonstrukcija križišča na RC R1-210/1107 Preddvor - Kranj (Primskovo) v km 0,800 - Tupaliče
 • Obnova cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste, Ljubljana
 • Rekonstrukcija severnega dela Slovenske ceste od Trdinove ulice do vključno s križiščem z Dunajsko cesto ter Kersnikove, Dvorakove in Vošnjakove ulice, Ljubljana
 • Ureditev RT-917/3602 Kočevje- Željne
 • Ureditev para AP ter križišča za naselje Male Lašče na G2-106, odsek 0262 Rašica-Žlebič
 • Romsko naselje Žabjak, Novo mesto
 • Rekonstrukcija DC R3-750/7709 Slovenska vas-Šentrupert
 • Ureditev para AP na RC R2 409/0303 Kalce-Planina, v naselju Grčarevec
 • Obnova cestišča Ljubljanske ceste: Rojska-Slamnikarska, Domžale
 • ...

2019

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Izgradnja internih cest 2., 3. in 4. faze, Fraport, Brnik
 • Obvoznica Krško, novogradnja obvoznice "Žadovinek"«
 • Izven nivojsko križanje ŽP Zidani most-Šentilj v Poljčanah
 • Postavitev prometne signalizacije na kolesarskih povezavah v Občini Izola - Inter Bike II
 • Sanacija vozišča R1-201/0203 in R1-201/0204 Kranjska Gora…Dovje
 • Ureditev R2-409/0301 Vrhnika- Logatec od km 2.1 do 2.85
 • Ureditev križišča na R2-437/0268 Šentilj- Pesnica
 • Mestno kolesarsko omrežje-vzhod, Velenje
 • Ureditev površin za pešce in kolesarje v Ajdovščini
 • Križišče na odseku DC R1-211/0212 Jeprca- Lj (Šentvid) v km 7,520
 • Preureditev obstoječega križišča Primskovo
 • Preureditev križišča na G2-106 pri OŠ Škofljica v krožišče
 • Rekonstrukcija ceste G2-102/1033 skozi Hotedršico
 • ...

2018

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Označitev kolesarske povezave Dravska kolesarska pot na odseku Maribor- Starše- Ptuj
 • Rek. G2-104/1136 KR-Sp. Brnik, prestavitev Brnik "obvozna cesta"
 • Obnova cesta G2-104 Spodnji Brnik-Moste-Mengeš
 • »Sprememba prometne signalizacije z ureditvijo kolesarskih površin na odseku od trga Franca Fakina do trga Revolucije v Trbovljah«
 • Od G1-106, Odsek 0262 Rašica - Žlebič od km 3,100 do km 3,500
 • Krožišče Lesce- Bled
 • Krožišče Rateče
 • Preplastitev G2-106/0263 Žlebič- Kočevje
 • Gradnja severne razbremenilne ceste na Bledu 2. in 3. faza
 • Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota
 • Tri krožišča IOC Trzin
 • Rek Zaloške ceste na odseku od križišča z Vevško cesto do krožišča na Kašeljsko cesto, cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo
 • Gradnja-sprememba prometne ureditve občinske ceste JP798961 Otočec-Dolenje Kronovo
 • Ukinitev motornega prometa na odseku lokalne ceste LC 295311 Lešnica- Otočec, na odseku od pokopališča pri naselju Otočec do parkirišča pri gradu Otočec
 • Območje treh križišč Lenart
 • Obnova vozišča R3-644, odsek 1358 Domžale- Duplica km 4,775 do 6,067
 • Ureditev krožnega križišča na Starem trgu pri Kmetijski zadrugi v Trebnjem
 • LC Poljane- Javorje, Hotavlje, OŠ Poljane
 • Črta z zvočnim in vibracijskim učinkom v Radovljici
 • ...

2017

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Izvedba ukrepov za kanaliziranje in umirjanje prometa na vozišču R1-216/1177, Podturn, Dolenjske Toplice
 • Izvedba ukrepov za kanaliziranje in umirjanje prometa, križišče DC R1-216/1178 in R3-664/2501- Gaber pri Semiču
 • Ureditev prehoda za pešce na DC G2-106/0260 Škofljica v km 0,450
 • Ureditev krožišča Qlandia, Maribor
 • Izgradnja krožišča "Senica", občina Medvode, z ureditvami navezovalnih krakov
 • Preplastitev ceste R1-225/1424 Kamnik- Mekinje od km 0,020 do km 0,530
 • ...

2016

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Ureditev križišča "črne točke" v Murski Soboti na DC R3-740/1398
 • Vodovod Želodnik 6. faza (DC skozi Dob)
 • Izgradnja krožišča "LOGO" Grosuplje
 • Povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce
 • 1. faza, krožišče na R1-210/1078 Škofja Loka- Jeprca in IC Trata
 • Cesta G2 108/1183 Litija- Zagorje- črta z zvočnim in vibracijskim učinkom
 • Cesta Dovže- Šentilj v Mislinji
 • Pločnik Bizantova, Medvode
 • ...

2015

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Obvoznica Škofja Loka II. in III. etapa
 • Daljinska kolesarska povezava D1 ob R2-409/0300, Brezovica- Vrhnika, od km 1,400 do km 2,620 in od km 4,640 do km 4,840
 • Ureditev križišča Kranj (Labore)- Jeprca
 • Gradnja obvoznice Gorenja vas
 • Litijska cesta v Ljubljani
 • ...

2014

 • Montažni rondoji, Krško

Montažni rondo (krožišče)

 • Montažni rondo, Škofljica
 • Krožišče Zbilje, Medvode
 • Krožišče na Gmajnici, Komenda
 • OŠ Mirna Peč (prehod za pešce)- debeloslojne strukturne talne označbe

strukturna oznacba_prehod signa d.o.o.

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Izgradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja Ceste na Brdo (odsek Pot za Opekarno- Legatova)
 • Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema Novo mesto

Navidezna kol.steza-debeloslojne t.o.

 • Hodnik za pešce Zbilje- Vodice
 • Most čez Savo, Črnuče, Ljubljana
 • LC Polhov Gradec- Kosmačar (Črni Vrh)
 • ...

2013

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Ureditev ceste R1-226/1255, skozi Ravne na Koroškem
 • Obvoznica Škofja Loka- 1. etapa
 • Daljinska kolesarska povezava skozi Jesenice
 • G2-102/1034 Spodnja Idrija- Godovič
 • Ureditev "črne točke" Hajdina- Ptuj
 • Ureditev GC 106/216 Škofljica- Šmarje Sap
 • Preplastitev ceste R3-646, odsek 1195 Grosuplje- Ivančna Gorica
 • ...

2012

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Nadvoz nad rondojem Pernica
 • LC Ornuška vas, Mokronog- Trebelno
 • Kamniška cesta v Domžalah
 • Peruzzijeva cesta v Ljubljani
 • Titova cesta, odsek Kranjčeva- Krožišče Žale v Ljubljani
 • Cesta skozi naselje, Žužemberk
 • Krožišče TEŠ
 • Spodnja Slivnica, Grosuplje
 • Navezava Mirnske doline na avtocesto
 • Cesta Milje- Visoko
 • Cesta R2-106/261 Škofljica- Rašica "Turjak"
 • LC Srednja Bela
 • RC Rašica- Velike Lašče
 • Podpeč- Rakitna
 • BUS postajališča Medvode
 • ...

2011

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Krožišče Stranice, Slovenske Konjice
 • Vojkova ulica, Ljubljana
 • Pločniki Vurmat, G1-1/0244
 • Priključek Brnik (Baumax, Šenčur)
 • Kolesarska steza Dravograd
 • Obnova mostu Jesenca, Požeg in nadvz Fram
 • Rondo Ključarovci
 • Ureditev krožišča Križevci- Ljutomer z Babinsko cesto
 • Mrtvaški most na Ljubljanici
 • Rondo Želodnik (Hofer)
 • Cesta v Predolah
 • JP Stahovica- Črna
 • Priključna cesta k TC Hofer, Novo mesto
 • ...

2010

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Ljubljanska ulica v Radovljici
 • Prešernova cesta v Izoli
 • Cesta Dragarji- Zg. Čačiči
 • Savska cesta, Domžale
 • Reteče pri Škofji Loki
 • LC Trebelno
 • Izvennivojsko križanje z železniško progo Ormož- Puconci
 • Ihanska cesta, Domžale
 • Rondo Gornja Radgona
 • Nadvoz v Murski Soboti
 • Mesarski most, Ljubljana
 • Štajerska cesta z navezavo na ŠRC Stožice
 • Cesta Kranj- Spodnji Brnik
 • Cesta G2-1139 Mengeš- Trzin
 • R2-409 Kozina- Kostelec
 • ...

2009

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Rekonstrukcija ceste Cikava- Grosuplje
 • R2-403/1075 Podrošt- Češnjica
 • LC 401-023 Poljane- Javorje- Zapreval
 • Cesta Bloška Polica- Sodražica
 • G2-106/0262 Rašica- Žlebič "Dolnje Retlje"
 • Cesta G1 skozi Ribnico
 • Krožno križišče R1-225/1247 Mozirje
 • Sanacija vozišča Slovenske Konjice- Dramlje- most Grapa
 • Most čez Pšato v Dragomlju
 • ...

2008

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Rekonstrukcija križišča Deteljica – Domžale
 • Rekonstrukcija križišča v Ivančni gorici

Rekonstrukcija križišča v Ivančni gorici

 • Križišče Zminec, obvoznica Škofja Loka
 • Jarška cesta v Domžalah
 • R3-694/1268 Velenje- Dobrteša vas
 • Rondo Soča, Ljubljana
 • Krožno križišče Mozirje
 • Cesta Dolenja vas- Gotenica- Kočevska Reka

...

1991